Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Dobre

Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.

Menu

Články | Videá | Tipy | Fórum | Kalendár | Inzercia

Yamaha demo TOUR 2024

Diskusia Diskusia k článku (0)  [Verzia pre tlač] Tlač

Ako je to so Zákonným poistením 1/2

 Zdieľať

Pridané: 25.06.2004 Autor: Maco
Čitatelia: 15134 [Technika - Dobré Rady]

Vzhľadom na to, že sa v diskusii objavili príspevky mnohých motorkárov o nejasnosti poistného produktu "povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" uverejňujem Všeobecné poistné podmienky a ZMLUVNÉ DOJEDNANIA pre tento produkt.
Takže čítajte a dumajte nech viete do čoho idete :-))).
Ešte pripájam, že tieto dokumenty sú z Allianz-Slovenskej poisťovne, a.s.

Všeobecné poistné podmienky
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla


Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s

Článok I
Úvodné ustanovenie

Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie"), ktoré dojednáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ") platia príslušné ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ"), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP") a zmluvné dojednania (ďalej len „ZD"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1) Motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz a ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike (tuzemské motorové vozidlo); za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ, majú trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
2) Poisťovateľom je poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobytného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať povinné zmluvné poistenie.
3) Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o povinnom zmluvnom poistení.
4) Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie.
5) Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa zákona.
6) Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa.
7) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu.
8) Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom.
9) Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je uzatvorená poistná zmluva.
10) Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí poistné; poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
11) Evidenciou vozidiel je automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.
12) Slovenskou kanceláriou poisťovateľov je právnická osoba zriadená zákonom a pôsobiaca v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
13) Zelenou kartou je medzinárodná karta automobilového poistenia.

Článok III
Rozsah povinného zmluvného poistenia

1) Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
2) Poistený má z povinného zmluvného poistenia právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
   a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
   b) škody vzniknutej poškodením, zničením odcudzením alebo stratou veci,
   c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a) a b),
   d) ušlého zisku.
3) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2 tohoto článku, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania povinného zmluvného poistenia, ak zákon neustanovuje inak.
4) Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Článok IV
Výluky z povinného zmluvného poistenia

1) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:
   a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
   b) podľa čl. III ods. 2 písm. b) až d) týchto VPP:
       1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
       2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
       3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla, alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie je vykonávané v rámci podnikateľskej činnosti,

   c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa písmen a) a b) bod 1., v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
   d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený 2 osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
   e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
   f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla:
       1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
       2. vodičovi motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola táto škoda spôsobená,
   g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
   h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
   i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.

Článok V
Limit poistného plnenia

1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
2) Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je maximálne:
   a) 19 000 000 Sk za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. a) týchto VPP na každého zraneného alebo usmrteného,
   b) 5 000 000 za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) a d) týchto VPP, a to bez ohľadu na počet poškodených; pokiaľ prevyšuje súčet nárokov viacerých poškodených limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere dojednaného limitu k súčtu nárokov všetkých poškodených.

3) Limit poistného plnenia podľa odseku 2 tohto článku je možné dohodou zvýšiť. V takom prípade platí limit uvedený v poistnej zmluve.

Článok VI
Vznik povinného zmluvného poistenia a predbežné povinné zmluvné poistenie
1) Povinné zmluvné poistenie vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v zmluve dohodnutý neskorší začiatok poistenia.
2) Povinné zmluvné poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3) Povinné zmluvné poistenie môže začať aj pred uzavretím poistnej zmluvy - predbežné povinné zmluvné poistenie. Predbežné povinné zmluvné poistenie a povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu podľa zákona začína dohodnutým dátumom a hodinou uvedenými v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
4) Predbežné povinné zmluvné poistenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané alebo uzavretím poistnej zmluvy; poistná zmluva je v tomto prípade uzavretá okamihom, keď poistník (navrhovateľ) obdrží písomné vyrozumenie poisťovateľa o prijatí svojho návrhu. Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

Článok VII
Platenie a výška poistného
1) Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve.
2) Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie dohodnutej poistnej ochrany. Výšku poistného stanovuje poisťovateľ v zmysle zákona pre obdobie kalendárneho roka.
3) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4) Poistné je možné platiť v splátkach dohodnutých v poistnej zmluve.
5) Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.

Článok VIII
Zmena a zánik povinného zmluvného poistenia
1) Zmeny a úpravy v poistnej zmluve alebo v zmluvných dojednaniach sa uskutočňujú písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán. Poisťovateľ vystaví dodatok k poistnej zmluve.
2) Povinné zmluvné poistenie môže zaniknúť písomnou dohodou účastníkov zmluvy.
3) Povinné zmluvné poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
4) Povinné zmluvné poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
5) Povinné zmluvné poistenie zaniká aj okamihom
   a) zániku motorového vozidla,
   b) zápisu zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel
   c) vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel,
   d) prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
   e) vrátenia dokladu o povinnom zmluvnom poistení poisťovateľovi pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel.
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bezodkladne informovať poisťovateľa.
6) Poistník a poisťovateľ môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Povinné zmluvné poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
7) Povinné zmluvné poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Povinné zmluvné poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

Článok IX
Povinnosti poistníka

Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatnými ustanoveniami týchto VPP a ZD povinný:
   a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného povinného zmluvného poistenia,
   b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných údajov a zmeny majúce vplyv na výšku poistného; poistník je povinný doplatiť poistné, ktoré mu poisťovateľ v súvislosti s týmito zmenami znovu stanoví.
   c) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti uvedené v čl. VIII ods. 5 týchto VPP,
   d) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie, v dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave, a používať ho výlučne na účely stanovené výrobcom.

Článok X
Povinnosti poisteného

1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:
   a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
   b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

2) Poistený je po oznámení škodovej udalosti povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že:
   a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
   b) v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
   c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

4) Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa čl. XIV týchto VPP na poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.
5) Poistený je povinný dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie, v dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave, a používať ho výlučne na účely stanovené výrobcom.
6) Poistený je na žiadosť poškodeného povinný bezodkladne poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä:
   a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo,
   b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté povinné zmluvné poistenie,
   c) číslo poistnej zmluvy.

Článok XI
Práva a povinnosti poisťovateľa

1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bezodkladne potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení. Na žiadosť poistníka vydá poisťovateľ aj zelenú kartu.
2) Poisťovateľ bezodkladne ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie.
3) Ak zanikne povinné zmluvné poistenie pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na poistné do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom povinné zmluvné poistenie zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť.
4) Ak zanikne povinné zmluvné poistenie pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
5) Poisťovateľ je povinný vydať na základe písomnej žiadosti iného poisťovateľa doklad o škodovom priebehu povinného zmluvného poistenia poistníka, ktorého sa táto žiadosť týka.
6) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
   a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa zákona,
   b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
   c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

7) Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v článku X týchto VPP a toto porušenie malo podstatný vplyv na výšku plnenia poisťovateľa alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu až do výšky poskytnutého plnenia.
8) Rovnaké právo ako v bode 7 tohto článku vznikne poisťovateľovi v prípade, ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky.
9) V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť uvedenú v čl. IX, ods. 1 písm. a) týchto VPP, a ak bolo na základe týchto odpovedí určené nižšie poistné, má poisťovateľ právo na úhradu dlžného poistného vrátane úroku z omeškania.

Článok XII
Poistné plnenie

1) Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.
2) Poistné plnenie, t.j. náhradu škody, uhrádza poisťovateľ poškodenému. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť priamo poškodenému, má právo, aby mu poisťovňa uhradila ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej by bola poisťovňa povinná nahradiť škodu poškodenému.
3) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť alebo po obdržaní právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody.
4) V prípade, ak prešetrovanie poisťovateľa potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť nemohlo byť ukončené do jedného mesiaca po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, je poisťovateľ povinný poskytnúť poškodenému na základe jeho písomnej žiadosti primeraný preddavok.
5) Uplatnené a preukázané nároky podľa čl. III ods. 2 týchto VPP poisťovateľ uhradí v rozsahu a výške podľa § 442 OZ. Škoda sa uhrádza v peniazoch, maximálne však do výšky limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve.

>

Pridané: 25.06.2004 Autor: Maco Zdieľať

Súvisiace články:

Ďalšie články tohto autora:

Diskusia Diskusia k článku (0)  [Verzia pre tlač] Tlač

aprilia-day-05-06-2024

PC verzia motoride.sk

© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 85878 | Včera: 237087